ZAPOJTE SA

Prihlasovanie 2. ročníka práve prebieha!

Pod záštitou svetovej organizácie UNESCO a spoločnosťou L'Oréal odštartoval 1. ročník ojedinelého projektu Pre ženy vo vede. Hlásiť sa môžu slovenské vedkyne, z ktorých porota vyberie dve víťazky, ktoré odmenia ocenením vo výške 5 000 EUR. Všetky potrebné informácie vrátane prihlasovacieho formulára nájdete na tejto webovej stránke. Neváhajte a prihláste sa, pretože svet potrebuje vedu, veda potrebuje ženy!

Projektu sa môžu zúčastniť vedkyne, ktoré:

 • sú občiankami Slovenskej republiky
 • získali doktorát v doktorandskom študijnom programe z oblasti Vied o živej prírode a chemických vied (ako sú biológia, biochémia, biofyzika, genetika, fyziológia, neurovedy, biotechnológie, ekológia atď.) a v oblasti Vied o neživej prírode (ako sú fyzika, chémia, matematika, inžinierske vedy, technológie, informačné vedy, vedy o Zemi a vesmíre atď.)
 • prihlásený výskum budú realizovať v Slovenskej republike
 • ocenenie vo výške EUR 5 000 použijú na podporu výskumu v Slovenskej republike
 • pre prihlásenie spĺňajú vekové kategórie - do 35 rokov (vrátane) a od 36 do 45 rokov (vrátane). Kandidátky môžu vek 35 rokov, resp. 45 rokov dosiahnuť v roku 2018

Pre vstup do prihlasovacieho formulara sa prosím zaregistrujte.

Žiadosť musí obsahovať:

 • vyplnenú prihlášku
 • kópiu diplomu PhD.
 • odborný životopis v anglickom jazyku
 • počet publikácií (WOS/Scopus), počet citácií WOS/Scopus
 • zoznam publikácií a citácií podľa Web of Science/Scopus
 • zoznam najlepších publikácií (max 10) a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch
 • popis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedenia vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku)

Originál prihlasovacieho formulára s vlastnoručným podpisom žiadateľky a podpisom vedúceho útvaru, kde bude kandidátka výskumnú prácu vykonávať, je potrebné odovzdať v kancelárii SOVVA (adresa: Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, tel. 0918 378 550) do 10. 2. 2018.
Neúplné žiadosti ani žiadosti odovzdané po termíne nebudú brané do úvahy.