Slovenské laureátky L´Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede 2018

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková

doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková

pracuje na Katedre fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a cieľom jej práce je vývoj batérií lítium – síra, ktoré by sa mali využívať vo vysoko energeticky náročných aplikáciách ako sú napríklad elektromobily, roboty či stacionárne uskladnenie energie z obnoviteľných zdrojov.

Tieto batérie neobsahujú žiadne ťažké kovy ako väčšina dnes používaných Li-iónových batérií, sú oveľa bezpečnejšie, lacnejšie a využívajú ľahko dostupné materiály. Existuje však niekoľko závažných problémov, ktoré stále bránia sériovej výrobe týchto batérií ako sú napríklad nízka cyklovateľnosť a objemové zmeny počas cyklovania. Cieľom projektu je riešenie týchto problémov použitím rôznych kompozitných materiálov na báze uhlíka a síry s rôznou 2D a 3D štruktúrou. Dôležitá je taktiež príprava a testovanie malých reálnych prototypov Li-S batérií, pričom výsledky tohto výskumu by mohli prispieť ku komercializácií tohto typu batérií“, dodáva k svojej práci Andrea Straková Fedorková.

dr hab. Mariana Derzsi, PhD.dr hab. Mariana Derzsi, PhD.

pôsobí v Ústave Výskumu Progresívnych Technológií, Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. Cieľom jej projektu je nájsť nové materiály s výnimočnými magnetickými a elektrickými vlastnosťami na báze striebra a chlóru pomocou metód počítačom asistovaného materiálového designu na atómovej úrovni.

Materiály na báze striebra Ag2+ majú veľký potenciál stať sa zdrojom novej rodiny intenzívne vyhľadávaných vysokoteplotných supravodičov a multifunkčných elektronických materiálov. Ich výskyt je však veľmi ojedinelý a experimentálne postupy ich vyhľadávania nesmierne náročné. Môj projekt sa preto zameriava na vyhľadávanie nových kandidátov in virtuo. Spojenie striebra Ag2+ s chlórom predstavuje možnosť významne rozšíriť túto vzácnu skupinu materiálov a počítačom asistovaný materiálový design predstavuje vysoko efektívny spôsob ich virtuálneho vyhľadávania, charakterizácii ich vlastností a predpovedi podmienok ich vzniku“, vysvetľuje Mariana Derzsi.