PODMIENKY PRE ŽIADATEĽKY

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

Spoločnosť L'Oréal Slovensko v spolupráci s organizáciou UNESCO, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenská akadémie vied (SAV) vyhlasuje projekt L'Oréal Pre ženy vo vede (For women in science), zameraný na ženy vedkyne (ďalej len "Ženy vo vede"). Cieľom projektu je podpora žien pôsobiacich na poli vedy a snaha oceniť ich úsilie a ukázať ich kvalitu. Podpora vzdelania, vedy a výskumu na medzinárodnej úrovni, patrí k dlhodobej stratégii spoločnosti L'Oréal.

USPORIADATEĽ A VYHLASOVATEĽ

Usporiadateľom a vyhlasovateľom projektu je spoločnosť L'Oréal Slovensko so sídlom Nám. 1. mája 18, Bratislava PSČ 811 06, IČO: 357 253 54 zapísané v OR Okresného súdu Bratislava, vložka 15344 / B
(Ďalej len "usporiadateľ").

 

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je oceňovať prácu úspešných vedkýň, rovnako tak ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na začiatku kariéry. Snahou je prispieť k rozvoju vedy a výskumu na medzinárodnej úrovni.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Spustenie registrácie: 11. 12. 2017

Posledný deň pre doručenie prihlášok: 10. 2. 2018

Zasadnutie poroty pre jednotlivé kategórie: do 15. 4. 2018

Vyhlásenie výsledkov súťaže účastníkom: do 31. 4. 2018

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a predávanie cien v mesiaci jún 2018

 

KATEGÓRIE SÚŤAŽE

Ocenenie sa udeľuje v dvoch kategóriách:

 1. Veková kategória „žena vedkyňa“ do 35 rokov – 5000 EUR
 2. Veková kategória „žena vedkyňa“ od 36 do 45 rokov – 5000 EUR

 

OCENENIE

Rozhodnutie o negatívnom výsledku bude odoslané e-mailom na adresu uvedenú v prihláške. Rozhodnutie o pozitívnom výsledku – ocenenie – bude oznámené telefonicky na kontakt uvedený na prihláške.

Odmena je účelová a je určená na podporu realizácie dôležitého vedeckého výskumu v oblasti Vied o živej prírode a chemických vied (ako sú napríklad biológia, biofyzika, genetika, fyziológia, neuroveda, biotechnológia, ekológia, atď.) a v oblasti Vied o neživej prírode (ako sú fyzika, chémia, matematika, inžinierske vedy, technológie, informačné vedy, vedy o Zemi a Vesmíre, atď.), pričom bude výskum vykonávaný v Slovenskej republike.

Oceneným vedkyniam bude odmena vyplatená prevodom na bankový účet uvedený v Zmluve o udelení ocenenia spoločnosťou SOVVA. Platobné údaje k zaslaní odmeny budú vyžiadané od víťazky po vyhlásení výsledkov.

Za riadne splnenie povinnosti usporiadateľa k vyplateniu odmeny výherkyni sa považuje deň odpísania čiastky z účtu SOVVA o.z. a zaslania na účet víťazky. Odmena podlieha zdaneniu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov, v platnom znení.

 

PODMIENKY ÚČASTI

Do projektu sa môžu prihlásiť ženy, vedkyne, ktoré sa zaregistrujú a vyplnia prihlasovací formulár tu a splnia kvalifikačné podmienky uvedené ďalej v tomto článku.

Vzhľadom k cieľu projektu, ktorým je podpora slovenskej vedy, sa môžu prihlásiť len ženy vedkyne, ktoré získali doktorát v doktorskom študijnom programe a majú štátne občianstvo Slovenskej republiky. Ocenenie je určené na výskum v Slovenskej republike.

 

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Účasť na projekte je podmienená kompletným a pravdivým vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky zverejnenej na internetových stránkach www.prezenyvovede.sk

V písomnej podobe musí byť predložený len originál prihlášky s vlastnoručným podpisom žiadateľky a podpisom vedúceho útvaru, kde bude kandidátka prácu uskutočňovať. Originál prihlasovacieho formulára je potrebné odovzdať na adresu SOVVA o.z. (Štefániková 19, 811 05 Bratislava, tel. 0918 378 550) do 10. 2. 2018.

Žiadosť musí obsahovať nasledujúce informácie a dokumenty:

 • Kópia diplomu PhD.
  Odborný životopis v anglickom jazyku
 • Počet publikácií (WOS/Scopus), počet citácií WOS/Scopus
 • Zoznam publikácií (WOS/Scopus), zoznam citácií na uvedené práce
 • Výber najdôležitejších  publikácií (max10) a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame publikovaných výsledkov
 • Opis navrhovaného výskumného projektu na obdobie nadchádzajúcich 12 mesiacov po udelení štipendia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
 • Odporučenie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde projekt bude realizovaný (v anglickom jazyku)
 • vyplnenú prihlášku

Do súťaže je možné sa prihlasovať opakovane, v prípade že prihlásená spĺňa podmienky jednotlivých kategórií.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia či zrušenia celej súťaže alebo jej jednotlivej časti.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo odmietnuť neúplne alebo chybne vyplnenú prihlášku.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel v priebehu trvania súťaže.

Účasť v súťaži nie je nároková.

 

SPÔSOB URČENIA VÍŤAZKY

Odborná porota je zostavená z predstaviteľov SAV, SOVVA a UNESCO. Porotu riadi predsedníčka, ktorej pracovisko je SAV, porota je zložená minimálne z piatich členov. Príslušná porota vyberie z podaných prihlášok v oblasti Vied o neživej prírode tri projekty a v oblasti Vied o živej prírode a chemických vied deväť projektov; týchto 12 finalistiek postupuje do druhého kola, v rámci ktorého svoj projekt osobne predstavia porote. V druhom kole budú vybrané dve víťazky, jedna v každej kategórii. Vyhlásenie víťaziek a predanie cien prebehne na slávnostnom galavečere, ktorý sa uskutoční v júni 2018 v Bratislave. Rozhodnutie poroty je konečné.

Hlavnými kritériami hodnotenia prihlásených prác sú vedecká excelencia, vrátane zohľadnenia úrovne vzhľadom k veku autorky a najvyšší budúci potenciál uvedenej práce/témy. Porota porovnáva medzi sebou iba práce autoriek prihlásených v danom ročníku.

Prihlásená môže byť v jednej kategórii ocenená len raz a rovnako jedna práca na príslušnú tému môže byť ocenená len raz. Práca (ani jej časť) ocenená v kategórií 1 a 2 nemôže byť prihlásená v ďalších ročníkoch znova. Porota môže zároveň rozhodnúť, že v jednotlivých kategóriách neudelí žiadne ceny.

 

MEDIALIZÁCIA VÍŤAZKY

Žiadateľka podaním prihlášky berie na vedomie a dobrovoľne súhlasí s tým, že bude alebo môže byť, pre účely tohto projektu, kontaktovaná médiami, alebo iným spôsobom mediálne propagovaná.

Podaním prihlášky žiadateľka udeľuje súhlas spoločnosti L’Oréal na účely komunikácie projektu L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede a jeho výsledkov:

-       s osobnou účasťou na mediálnom tréningu,

-       s poskytnutím rozhovoru o svojej práci/príbehu médiám,

-       so zverejnením svojho príbehu/témy v médiách,

-       s osobnou účasťou na slávnostnom galavečere v deň predávania cien a na tlačovej konferencii k téme slávnostného vyhlásenia výsledkov L’Oréal UNESCO Pre ženy vo vede.

 

Za mediálnu komunikáciu sa pritom, pre účely tejto súťaže, myslí interné a/alebo externé účely, formou tlačenej, elektronickej, audio a/alebo video komunikácie.

 

ZODPOVEDNOSŤ USPORIADATEĽA A ŽIADATEĽKY

Usporiadateľ nezodpovedá za spracovanie alebo hodnotenie akejkoľvek nepresnej informácie, technickej, alebo inej chyby, ktorá mu bude poskytnutá na základe podanej prihlášky.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne problémy alebo technické zlyhania, hlavne akýchkoľvek telefónnych sietí alebo liniek, počítačových internetových systémov, serverov alebo poskytovateľov počítačového zariadenia, ktoré nie sú v jeho kompetenciách, v dôsledku ktorých by ktorákoľvek osoba nebola schopná vstúpiť do projektu alebo svoj vstup dokončiť.

Usporiadateľ nie je zodpovedný za stratu dát, nedoručenia alebo oneskorenia zásielky a iné problémy, spôsobené tretími stranami použitými k preprave a doručeniu zásielok alebo dát.

Podaním prihlášky neprechádzajú na usporiadateľa žiadne prevoditeľné alebo licenčné práva autorky alebo pôvodcu. Usporiadateľ nezodpovedá za ochranu autorských práv a práv duševného vlastníctva.

Žiadateľka sa podaním prihlášky zaväzuje rešpektovať vo všetkých ohľadoch tieto podmienky. V prípade získania ocenenia, víťazka projektu týmto spôsobom dobrovoľne súhlasí s využívaním fotografií získaných v priebehu slávnostného predávania k ďalšej medializácii.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže takú žiadateľku, ktorá akýmkoľvek spôsobom porušuje/porušila stanovené pravidlá a podmienky projektu.

Účasť na projekte je dobrovoľná a žiadateľka podaním prihlášky vyjadruje súhlas s jej pravidlami.

 

V prípade dotazov ohľadom pravidiel súťaže sa, prosím, obráťte na koordinátorku súťaže Ivonu Karvinen, e-mail: ivona.karvinen@loreal.com.

Súčasťou elektronickej žiadosti je:

Kópia diplomu Ph.D.

Odborný životopis v anglickom jazyku

Počet publikácií (WOS/Scopus), počet citácií WOS/Scopus

Zoznam publikácií (WOS/Scopus), zoznam citácií na uvedené práce

Výber najdôležitejších  publikácií (max10) a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame publikovaných výsledkov

Opis navrhovaného výskumného projektu na obdobie nadchádzajúcich 12 mesiacov po udelení štipendia v slovenskom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany

Doporučenie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde projekt bude realizovaný (v anglickom jazyku)

vyplnená žiadost