PODMIENKY PRE ŽIADATEĽKY

 

AKO ZÍSKAŤ OCENENIE

Je to skutočne jednoduché, stačí sa zaregistrovať a vyplniť prihlasovací formulár. Cesta za ocenením je potom úplne otvorená. Prihlášky do 1. ročníka projektu bude možné vkladať od 1. decembra 2016 do 28. februára 2017.

Po podaní prihlášky a jej prijatí sa odborná porota pustí do vyhodnotenia prihlásených projektov. Z prvého kola vzíde 13 finalistiek, ktoré v apríli svoj projekt osobne predstavia porote. Dve víťazky potom budú vyhlásené a ocenené na slávnostnom galavečeri v septembri.

Informácie o ocenení

 • Budú udelené najviac 2 (dve) finančné ocenenia vedeckým pracovníčkam, ženám so štátnym občianstvom Slovenskej republiky, na podporu realizácie dôležitého vedeckého výskumu v oblasti Vied o živej prírode a chemických vedách (ako sú biológia, biochémia, biofyzika, genetika, fyziológia, neurovedy, biotechnológie, ekológia atď.) a v oblasti Vied o neživej prírode (ako sú fyzika, chémia, matematika, inžinierske vedy, technológie, informačné vedy, vedy o Zemi a vesmíre atď.), pričom výskum sa bude vykonávať v Slovenskej republike.
 • Každé ocenenie bude vo výške 5 000 EUR a bude použité na výskum v Slovenskej republike.
 • Ocenenia budú prideľované ženám vedkyniam, ktoré získali doktorát v doktorandskom študijnom programe.
 • Pre prihlásenie boli stanovené dve vekové kategórie - do 35 rokov (vrátane) a od 36 do 45 rokov (vrátane).
 • Vybrané príjemkyne ocenenie dostanú na slávnostnom verejnom udeľovaní ocenení (v septembri 2017 - presný dátum a miesto budú stanovené).

Žiadosti o ocenenie

Žiadosti musia byť predkladané v elektronickej verzii na oficiálnych prihlasovacích formulároch, ktoré budú od 1. decembra 2016 k dispozícii na www.prezenyvovede.sk. V písomnej podobe musí byť predložený iba originál prihlášky s vlastnoručným podpisom žiadateľky a podpisom vedúceho útvaru, kde bude kandidátka výskumnú prácu vykonávať. Originál prihlášky je potrebné odovzdať v SOVVA o.z., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné informácie a dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku
 • kópiu diplomu PhD.
 • odborný životopis v anglickom jazyku
 • zoznam publikácií a citácie podľa Web of Science
 • zoznam najlepších publikácií a krátke vyjadrenie žiadateľky v anglickom jazyku o význame v nich publikovaných výsledkoch
 • opis navrhovaného výskumu na ďalších 12 mesiacov po udelení ocenenia v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 2 strany
 • odporúčanie nadriadeného vedeckého pracovníka alebo vedúceho vedeckej inštitúcie, kde bude projekt realizovaný (v anglickom jazyku)

Originál prihlasovacieho formulára s vlastnoručným podpisom žiadateľky a podpisom vedúceho útvaru, kde bude kandidátka výskumnú prácu vykonávať, je potrebné odoslať na adresu SOVVA o.z. (Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, tel. 0918 378 550) do 28. februára  2017.

Neúplné žiadosti ani žiadosti odovzdané po termíne nebudú brané do úvahy.